Inženýrská činnost

Inženýring

Zajistíme Vám komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu inženýringu.

Inženýrská činnost

– Zajištění vypracování a koordinace kompletní projektové dokumentace
– Projednání projektové dokumentace (stupeň ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení) s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci inženýrských sítí (IS), vlastníky stavbou dotčených či sousedních nemovitostí apod. a zajištění vydání jejich souhlasných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí
– Zajištění územně plánovací informace, včetně podmínek a regulativ Územního plánu města (obce)
– Zajištění posudků a průzkumů (např. Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum, Radonový průzkum, Průkaz energetické náročnosti stavby, Pedologický průzkum, Dendrologický průzkum)
– Zajištění vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu (ZPF a LPF)
– Zajištění smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn), Smluv ve věcech zřízení věcného břemene při umístění IS do pozemku, Smluv o právu provedení stavby
– Zajištění rozhodnutí o napojení pozemku na komunikaci (včetně projektové dokumentace rozhledových poměrů a souhlasem místního Dopravního Inspektorátu)
– Zajištění vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení či ostatních povolení (např. Ohlášení stavby, Územní souhlas, Změna stavby před jejím dokončením, Rozhodnutí o odstranění stavby, Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, Povolení zvláštního užívání stavby)
– Zajištění vydání Kolaudačního souhlasu stavby, Zkušebního provozu stavby a – Předčasného užívání stavby, včetně projednání s DOSS
– Zajištění (podání) Návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ostatní (Zápis, Záznam)
– Zajištění Geodetického zaměření stavby a vypracování Geometrického plánu geodetem
– Zajištění podání žádosti o změnu Územního plánu města/obce nebo Územně plánovacího podkladu (Územní studie)

Činnosti technického dozoru investora

– Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci staveb, zejména s ZPD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem;
–  Průběžné informování o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování protokolárního zápisu;
kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby po celou dobu provádění stavby;
–  Sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
projednávání a spolupráce ohledně dodatků Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby a změn projektu, které nezvyšují náklady na stavbu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
–  Informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;
–  Pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby
–  Kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
–  Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s celkovým rozpočtem stavby;
kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
–  Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
bezvýhradné dodržování postupů dle ZPD, ve výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat;
–  Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními platnými právními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
řešení všech připomínek ke kvalitě prováděné stavby od stanovených zadavatele uvedených ve smlouvě o dílo
–  Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny; spolupráce s projektanty;
– Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska projektantů
– Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
–  Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací.
–  Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
–  Příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
–  Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů – – – –   Vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
–  Vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby;
–   Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
–   Příprava a zpracování případných změnových listů.
projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek, účast při jejich provádění a vyhodnocení;
–  Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.);
–  Účast na zaměření skutečného provedení stavby;
–  Kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;
–  Kontrola vyklizení staveniště;
–  Spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů pokud je jich potřeba, za tyto zprávy však nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDI
–  Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
–  Výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDI, které budou třeba k řádnému plnění TDI na této stavbě;
–  řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů nebo od –  –  stanovených zástupců investora
–   Spolupráce při řešení vad a nedodělků a jejich řešení v rámci reklamace dle příslušných platných právních předpisů s uzavřených smluv

Prodáváme obytný kontejner vyrobený z námořního kontejneru o délce 12 m (užitná plocha 27,8 m²), který je připraven k okamžitému využití (koupíte, přivezete, zapojíte, bydlíte).

Průběh stavby 6 m obytného kontejneru. Součástí projektu je pracovna s kuchyňskou linkou a koupelna (WC i sprcha).

Průběh stavby kontejnerového domu z 12 m zvýšeného kontejneru. Součástí projektu jsou 3 obytné místnosti (kuchyň, ložnice a pracovna) a sociální zařízení (sprcha a WC).

Financování a pojištění

Zajistíme vám podporu ve financování

Inženýrská činnost

Zajistíme Vám komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu inženýringu.